Wybierz termin pobytu

Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów. Osoba, która dokona rezerwacji oraz wpłaci zadatek,  jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i jest nazywana dalej najemcą lub klientem.
 
Rezerwacji wybranego apartamentu dokonuje się poprzez system rezerwacji onLine na naszej stronie internetowej www.okapartments.eu , wysłania wiadomości Email na adres office@okapartments.eu lub telefonicznie.
 
Z chwilą otrzymania zgłoszenia (wstępnej rezerwacji) przez Email do klienta zostaje wysłane potwierdzenie wraz z możliwymi opcjami zapłaty. Po wpłacie zaliczki rezerwacja otrzymuje status rezerwacji właściwej (potwierdzonej).
 
Zaliczka wynosi 30% wartości kwoty rezerwacji i aby doszło do zawarcia umowy winna być wpłacona najpóźniej 72 godziny od dokonania rezerwacji wstępnej. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Może być natomiast wykorzystana w innym terminie co jest do uzgodnienia z właścicielem apartamentu.
 
Jeśli rezygnacja z noclegu/ów nastąpi na krócej niż 72 godziny przed planowanym przyjazdem, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów w 100%.
W przypadku rezygnacji i anulowania wcześniej niż 72 godzin przed planowanym przyjazdem wpłacana zaliczka bądź opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi. Może być ona natomiast wykorzystana w innym terminie co jest do uzgodnienia z właścicielem apartamentu.
 
Pozostałą część należnej kwoty można zapłacić przez system płatności DotPay.pl dostępny na na naszej stronie www.okapartments.eu lub przelewem bankowym na nasz rachunek 51 2490 0005 0000 4500 2909 8878 w tytule podając imię i nazwisko oraz numer rezerwacji lub też gotówką po przybyciu na miejsce podczas zameldowania.
 
Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy OK Apartments w ustalonym miejscu i o ustalonej godzinie. Jeśli klient nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy OK Apartments.
 
OK Apartments ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy klient:
- nie posiada ważnego dowodu tożsamości;
- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
- zachowuje się w sposób agresywny.
 
Zwrot kluczy w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem OK Apartments.
 
Godzina wyjazdu ustalana jest co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod nr +48 664 213 213 lub  +48 606 465 516 w godzinach 08h30-17h00. W przypadku braku kontaktu z gościem wymeldowanie i odbiór kluczy nasepuje najpóźniej o godz 11:00 w dniu wyjazdu.
 
Nieuzgodnione przedłużenie czasu wyjazdu gościa równoznaczne jest z naliczeniem opłaty za kolejną dobę.
 
Rezerwacje Last Minute  to rezerwacje dokonywane w czasie krótszym niz 72 godziny przed planowanym pobytem. Rezerwacje takie wymagają potwierdzenia telefonicznego. W razie braku potwierdzenia telefonicznego i wpłaty zadatku rezerwacja może zostać anulowana.
 
Apartament jest do Państwa dyspozycji od godziny 14 w dniu przyjazdu do godziny 11 w dniu wyjazdu. Godzinę przyjazdu należy ustalić z obsługą OK Apartments min 24h przed planowanym przybyciem na miejsce. Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie należności za okres najmu oraz okazanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
 
Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem OK Apartments.
 
Dzieci do lat 6 nie ponoszą opłat jeśli śpią we własnym łóżeczku lub z rodzicami i nie wymagają dodatkowej pościeli. Bez opłaty jest przyjmowane jedno dziecko na dwie dorosłe osoby.
 
Najemca zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał. Serwisy śniadaniowe i obiadowe należy umyć i umieścić na ich miejscach. Przestawione meble należy z powrotem przenieść na pierwotne miejsce. Właściciel lub pełnomocnik ma prawo doliczyć dodatkowe koszty, jeżeli obiekt nie będzie oddany w stanie w jakim go zastał.
 
Przekazywane przez nas apartamenty są posprzątane, sprawne, umeblowane i wyposażone. Na osobach które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały najmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym.
 
Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania wynajmującego o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa w całości najemca.
 
W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Zakaz palenia obowiązuje we wszystkich apartamentach i za jego złamanie gość zostanie obciążony kwotą od 200 do 400zł.
 
 
Najemca jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej, która obowiązuje od 22h00 do 6h00.
 
Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest niedozwolone. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, firma OK Apartments może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 400 zł.
 
Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji - OK Apartments może zażądać dodatkowej opłaty (40 zł (PLN)/osoby/hotelo-dobę).
 
Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje sie apartament.
 
W związku z powyższym najemca zobowiązuje się korzystać z apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością zwracając szczególna uwagę na właściwe użytkowanie instalacji wodnej (oraz jej urządzeń), a także instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.
 
Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
 
Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie 400 zł (PLN) w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta.
 
Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z apartamentu z przyczyn niezależnych od wynajmującego.
 
W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 
Właściciel ma prawo, w wypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, anulować umowę/rezerwację. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi - z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 
Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody firmy OK Apartments zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię OK Apartments.
 
Postanowienia końcowe:
 
Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma OK Apartments nie odpowiada.
 
W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających  prawidłowe  korzystanie z apartamentu, firma zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu, na inny o standardzie równym lub wyższym  od zajmowanego apartamentu.
 
W apartamentach nie akceptujemy zwierząt.
 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z:
-remontami, 
-pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu apartamentu, 
-brak dostawy mediów, 
-hałas.
 
Koszt najmu podany w potwierdzeniu rezerwacji zawiera koszt zużycia mediów.
 


Reklamacje
 
Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:
⦁    Zastanych lub występujących warunków pobytu w wynajętym apartamencie odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
⦁    Stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
⦁    Standardów obsługi Gości przez obsługę;
⦁    Zależnych od Właściciela okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w apartamencie;
Reklamacje winny być zgłaszane obsłudze oraz wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej do OK Apartments.
 
Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
 
Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji jak również precyzyjne określenie roszczenia.
 
Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich do OK Apartments.
 
Reklamacja nie spełniająca warunków okreslonych powyżej pozostanie bez rozptrzenia.
 
Dane firmy:
UNI-SET Krzysztof OŚMIAŁOWSKI
ul. Gajowa 1
32-551 Jankowice
NIP: 893-129-82-18
REGON: 871725332

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest UNI-SET KRZYSZTOF OŚMIAŁOWSKI ul. GAJOWA 1 JANKOWICE 32-551

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : office@okapartments.eu.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
design by : LEMONPIXEL.pl
przewodnik po okolicy